Konsorcjum

Projekt jest realizowany przez Konsorcjum w składzie:

  1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet – Lider Konsorcjum
  2. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
  3. Politechnika Gdańska – Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
  4. Politechnika Wrocławska – Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
  5. Narodowe Centrum Badań Jądrowych
  6. Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk
  7. Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

Realizacją projektu zajmują się wskazane jednostki Konsorcjantów czyli: ACK Cyfronet AGH, PCSS, CI TASK, WCSS, NCBJ, IITiS PAN oraz CFT PAN.

Powyższe jednostki obejmują centra Komputerów Dużej Mocy jak i specjalistyczne centra posiadające wiedzę i kompetencje niezbędne do wytworzenia elementów budowanej infrastruktury w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów hybrydowych, tj. superkomputerów i dedykowanych akceleratorów na rzecz środowiska naukowego i podmiotów gospodarki.

CYFRONET

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
– Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
Lider Konsorcjum

Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH jest ustanowioną przez KBN jednostką wiodącą w zakresie eksploatacji i rozbudowy Komputerów Dużej Mocy Obliczeniowej (KDM) oraz Miejskiej Sieci Komputerowej (MAN), a także uznanym przez NCBIR Centrum Kompetencji w zakresie rozproszonych infrastruktur obliczeniowych typu gridowego i cloudowego. Cyfronet jest wyodrębnioną administracyjnie i finansowo jednostką Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Centrum jest jednym z największych ośrodków sieciowych i superkomputerowych w Polsce. 

PCSS

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
– Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN jest znanym w skali międzynarodowej węzłem europejskiej przestrzeni badawczej w zakresie infrastruktury informatycznej nauki oraz ważnym centrum badawczo-rozwojowym w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. PCSS jest dostawcą mocy obliczeniowej oraz przestrzeni składowania danych dla jednostek naukowych i podmiotów gospodarczych. Ponadto PCSS jest operatorem Polskiej Szerokopasmowej Sieci Naukowej PIONIER.

CI TASK

Politechnika Gdańska –
Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej

Centrum Informatyczne TASK, jednostka funkcjonująca w ramach Politechniki Gdańskiej, dysponuje jedynym w północnej Polsce Komputerem Dużej Mocy (KDM) i jest jednym z sześciu tego typu centrów w Polsce. CI TASK świadczy od ponad 25 lat zaawansowane usługi teleinformatyczne dla środowiska akademickiego oraz umożliwia dostęp do zasobów obliczeniowych i oprogramowania naukowo-badawczego dla całej społeczności Pomorza. Centrum dysponuje m.in. superkomputerem TRYTON o łącznej mocy obliczeniowej 1,5 PFlops, infrastrukturą do przechowywania danych badawczych oraz jednym z kluczowych węzłów sieciowych w północnej Polsce, zapewniającym łączność z krajową siecią PIONIER i europejską siecią GEANT.

WCSS

Politechnika Wrocławska
– Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe

Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (WCSS) jest jednostką organizacyjną Politechniki Wrocławskiej powołaną w 1994 r. W ramach zadań statutowych WCSS świadczy usługi oraz prowadzi prace B+R w projektach i infrastrukturach badawczych krajowych oraz międzynarodowych w zakresie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych, systemów składowania i repozytoriów danych, infrastruktur gridowych, chmurowych, obliczeniowych, nowych technologii programowych i optymalizacji aplikacji naukowych. WCSS utrzymuje i rozwija Wrocławską Akademicką Sieć Komputerową (WASK), komputery dużej mocy (KDM) oraz świadczy sieciowe usługi informacyjne dla nauki polskiej.

NCBJ

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest nowoczesnym instytutem badawczym z kategorią A+ łączącym najwyższej klasy badania podstawowe (teoretyczne i eksperymentalne) z badaniami stosowanymi bazującymi na wykorzystaniu promieniowania jonizującego, w tym na zastosowaniach fizyki jądrowej, plazmy, fizyki materiałowej oraz technik jądrowych w medycynie nuklearnej. W ramach projektu Centrum Informatyczne Świerk (CIŚ) w instytucie powstał jeden z największych superkomputerów w Polsce o teoretycznej mocy obliczeniowej przekraczającej 1 PFLOP. NCBJ ma bogate doświadczenie w prowadzeniu badań rozwojowych wiodących do wdrożeń i aplikacji patentowych. NCBJ jest producentem zarówno akceleratorów jak i detektorów medycznych oraz przemysłowych. CIŚ dostarcza mocy obliczeniowych dla projektów wysokich energii w CERNie, a także jako główne centrum do przetwarzania i analizy danych generowanych w European XFEL w Hamburgu.

IITiS PAN

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej
Polskiej Akademii Nauk

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk, jest jednostką badawczą Polskiej Akademii Nauk (PAN). Misja Instytutu realizowana jest na dwóch płaszczyznach: jako placówka naukowa PAN oraz jako instytut naukowy w dziedzinie informatyki. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie informatyki oraz upowszechnianie wyników tych badań. Instytut zajmuje się również szkoleniem personelu technicznego i naukowego na zaawansowanym poziomie. Inicjuje i uczestniczy w projektach mających na celu rozwój innowacyjnego sektora komercyjnego. IITiS PAN bierze udział w realizacji misji PAN w zakresie promocji, integracji i upowszechniania polskiej nauki.

CFT PAN

Centrum Fizyki Teoretycznej
Polskiej Akademii Nauk

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN jest jednym z wiodących Polskich ośrodków naukowych w dziedzinach kwantowej informacji i kwantowej informatyki. Ośrodek prowadzi badania nad fizycznymi i teoretycznymi podstawami informatyki kwantowej, który stawia mocno na rozwój i edukację w tym zakresie młodej kadry. Od roku 1990 do chwili obecnej zrealizowano w Centrum ok. 90 krajowych i zagranicznych projektów badawczych. W roku 2002 Centrum stworzyło bardzo aktywną krajową sieć naukową pt. "Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji", w której uczestniczyło 12 placówek naukowych z najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce.